MIKRI ELIA 

Architectural Design: FANIS KATAPODIS